Konferencja naukowa

Endokrynne aspekty niepłodności

12 – 13 lutego 2021, Online

Sza­now­ni Pań­stwo,

Coraz więk­sze zna­cze­nie mają zabu­rze­nia endo­kryn­ne w nie­płod­no­ści, dla­te­go Zespół Kli­ni­ki Endo­kry­no­lo­gii CMKP pod­jął się zor­ga­ni­zo­wa­nia Kon­fe­ren­cji pt. ,,Endo­kryn­ne Aspek­ty Nie­płod­no­ści”.

W ostat­nim cza­sie przed­sta­wio­no wie­le nowych danych nauko­wych. Jeśli nie mie­li Pań­stwo cza­su czy moż­li­wo­ści, aby wysłu­chać wykła­dów pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Endo­kry­no­lo­gii Gine­ko­lo­gicz­nej ISGE 2020 we Flo­ren­cji oraz Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Andro­lo­gii ICA 2020 w Mün­ster, gro­no eks­per­tów w dzie­dzi­nie endo­kry­no­lo­gii i andro­lo­gii przed­sta­wi dla Pań­stwa naj­now­sze donie­sie­nia w tema­ty­ce endo­kryn­nych aspek­tów nie­płod­no­ści.

Kie­row­nik Kli­ni­ki Endo­kry­no­lo­gii CMKP

Prof. dr hab.n.med. Woj­ciech Zgli­czyń­ski

Kie­row­nik Nauko­wy Kon­fe­ren­cji

Dr n.med. Kata­rzy­na Jan­kow­ska

 

Rejestracja

Zapra­sza­my Pań­stwa do reje­stra­cji Swo­je­go udzia­łu w kon­fe­ren­cji. Koszt uczest­nic­twa to 150 zł brut­to. W celu zgło­sze­nia chę­ci udzia­łu pro­si­my o wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza poni­żej. W wyni­ku popraw­ne­go wysła­nia for­mu­la­rza otrzy­ma­ją Pań­stwo ema­il z dal­szy­mi instruk­cja­mi. W wypad­ku gdy­by taki mail nie przy­szedł, pro­si­my o kon­takt mailo­wy na adres biuro@wgm-konferencje.pl .

CENA: 150zł

 

Jeże­li chcesz otrzy­mać fak­tu­rę VAT wypeł­nij pola:

*

*pola wyma­ga­ne

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT wypełnij pola:

*

*pola wymagane

Wykładowcy


Dr n. med.

Katarzyna Jankowska

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia
Andrologia


Prof. dr hab. n. med.

Wojciech Zgliczyński

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia


Dr hab. n. med., Prof. CMKP

Małgorzata Gietka-Czernel

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia


Prof. dr hab. n. med.

Jolanta Słowikowska-Hilczer

Pediatria
Endokrynologia
Andrologia


Prof. dr hab. n. med.

Michał Rabijewski

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia
Andrologia


Dr hab. n. med., Prof. CMKP

Lucyna Bednarek-Papierska

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia


Dr hab. n. med.

Joanna Smyczyńska

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia
Andrologia

Program Konferencji

Jeśli nie mie­li Pań­stwo cza­su czy moż­li­wo­ści, aby wysłu­chać wykła­dów pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Endo­kry­no­lo­gii Gine­ko­lo­gicz­nej ISGE 2020 we Flo­ren­cji oraz Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Andro­lo­gii ICA 2020 w Mun­ster – zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­now­szy­mi donie­sie­nia­mi. Gro­no eks­per­tów w dzie­dzi­nie endo­kry­no­lo­gii i andro­lo­gii przed­sta­wi dla Pań­stwa nowo­ści w tema­ty­ce endo­kryn­nych aspek­tów nie­płod­no­ści.

Har­mo­no­gram:

Pią­tek 12.02.2021

15.00-15.10 Powi­ta­nie i wpro­wa­dze­nie Prof. W.Zgliczyński i Dr K.Jankowska


15.10-15.40 | Pre­dyk­to­ry odpo­wie­dzi na tera­pię dopa­mi­ner­gicz­ną u cho­rych na pro­lak­ty­no­ma Prof. W.Zgliczyński
Pre­dic­tors of the Respon­se to Dopa­mi­ner­gic The­ra­py in Patients With Pro­lac­ti­no­ma Camil­le Hage, Rober­to Salva­to­ri Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, Dec 2020, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa652


15.40-16.10 | Jak popra­wić poten­cjał płod­no­ści u pacjen­tek z PCOS i bra­kiem owu­la­cji?
Tera­pia SPIOMET. Prof. J.Smyczyńska
Toward a Tre­at­ment Nor­ma­li­zing Ovu­la­tion Rate in Ado­le­scent Girls With Poly­cy­stic Ova­ry Syn­dro­me, Iba­nez L et al, Jour­nal of the Endo­cri­ne Socie­ty, 4(5),2020. https://doi.org/10.1210/jendso/bvaa032


16.10-16.40 | Mikro­biom w PCOS a hor­mo­ny i płod­ność Dr A.Kruszyńska
The Gut Micro­bio­me in Poly­cy­stic Ova­ry Syn­dro­me and Its Asso­cia­tion with Meta­bo­lic Tra­its Kre­ete Lüll, Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, Nov 2020, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa848
The Inter­play of Sex Ste­ro­ids, the Immu­ne Respon­se, and the Inte­sti­nal Micro­bio­ta Pace F. Trends in Micro­bio­lo­gy 2020,
https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.11.001


16.40-16.55 | Dys­ku­sja – Pro­wa­dzą­cy Prof. W.Zgliczyński i Dr K.Jankowska


16.55-17.10 | Prze­rwa


17.10-17.40 | Letro­zol i gona­do­tro­pi­ny – jaki jest opty­mal­ny pro­to­kół sty­mu­la­cji? Dr A.Knafel
A review of the phy­sio­lo­gy behind letro­zo­le appli­ca­tions in infer­ti­li­ty: are cur­rent pro­to­cols opti­mal?. Rose BJ et al. Jour­nal of Assi­sted Repro­duc­tion and Gene­tics 2020. https://doi.org/10.1007/s10815-020-01892-6


17.40 -18.10 | Czy powin­ni­śmy nadal sto­so­wać dydro­ge­ste­ron w lecze­niu nie­płod­no­ści? Dr. K.Jankowska
Car­diac birth defects indu­ced by mater­nal medi­ca­tions. Koren G. Pre­na­tal Car­dio­lo­gy. 2020;(1). doi:10.5114/pcard.2020.94827.
The phar­ma­co­dy­na­mics and safe­ty of pro­ge­ste­ro­ne. Paul C.M.Piette . Best Prac­ti­ce & Rese­arch Cli­ni­cal Obste­trics & Gyna­eco­lo­gy Vol 69, Nov 2020, https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.06.002
(Paul Piet­te ISGE 2020)


18.10-18.40 | Intra­kry­no­lo­gia endo­me­trio­zy. (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Endo­kry­no­lo­gii Gine­ko­lo­gicz­nej ISGE 2020 Plu­chi­no Nico­la) Dr R.Maksym


18.40-19.10 | Mat­czy­na nie­do­czyn­ność tar­czy­cy – skut­ki dla potom­stwa. Prof. M.Gietka-Czernel
Mater­nal Thy­ro­id Dys­func­tion During Pre­gnan­cy and the Risk of Adver­se Out­co­mes in the Offspring: A Sys­te­ma­tic Review and Meta-Ana­ly­sis Gra­ce Men­gqin Ge et al. Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, Dec 2020, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa555.
Ear­ly Dia­gno­sed Gesta­tio­nal Dia­be­tes Mel­li­tus Is Asso­cia­ted With Adver­se Pre­gnan­cy Out­co­mes: A Pro­spec­ti­ve Cohort Stu­dy Bin Liu, Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, Dec 2020, , https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa633


19.10-19.30 | Dys­ku­sja – Pro­wa­dzą­cy Prof. M. Giet­ka-Czer­nel i Dr K. Jan­kow­ska

Sobo­ta 13.02.2021

9.00 –9.05 | Powi­ta­nie


9.05 – 9.35 | Bre­me­la­no­tyd i fli­ban­se­ry­na – czy mogą pomóc w lecze­niu nie­płod­no­ści? Dr M.Binkowska
Fli­ban­se­rin for Pre­me­no­pau­sal Hypo­ac­ti­ve Sexu­al Desi­re Disor­der. Simon JA. Jour­nal of Womens Health 2019. doi: 10.1089/jwh.2018.7516.
Bre­me­la­no­ti­de for the Tre­at­ment of Hypo­ac­ti­ve Sexu­al Desi­re Disor­der Kings­berg SA et al.: Obstet Gyne­col. 2019 Nov;134(5):899-908. doi: 10.1097/AOG.0000000000003500.
(Rosel­la Nap­pi ISGE 2020)


9.30 – 10.00 | Wro­dzo­ny prze­rost nad­ner­czy – nadal wyzwa­nie w lecze­niu nie­płod­no­ści. Prof. L. Papier­ska.
Con­ge­ni­tal Adre­nal Hyper­pla­sia Due to 21-Hydro­xy­la­se Defi­cien­cy. New England Jour­nal of Medi­ci­ne. Sept, 2020.DOI:
10.1056/NEJMra1909786


10.00-10.30 | Niskie AMH – co oprócz DHEA może być pomoc­ne? (Andrea Genaz­za­ni Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Endo­kry­no­lo­gii Gine­ko­lo­gicz­nej ISGE 2020) Prof. A. Jaki­miuk


10.35-10.50 | Pyta­nia i odpo­wie­dzi. 10.50-11.00 Prze­rwa


11.00-11.30 | Hipo­go­na­dyzm czyn­no­ścio­wy u męż­czyzn Prof. P. Witek
Euro­pe­an Aca­de­my of Andro­lo­gy (EAA) guide­li­nes on inve­sti­ga­tion, tre­at­ment and moni­to­ring of func­tio­nal hypo­go­na­dism in males. Coro­na G et al. Andro­lo­gy 2020.https://doi.org/10.1111/andr.12770
Aro­ma­ta­se inhi­bi­tors and selec­ti­ve estro­gen recep­tor modu­la­tors: Unco­nven­tio­nal the­ra­pies for func­tio­nal hypo­go­na­dism? Awo­uters M. Andro­lo­gy 2020. https://doi.org/10.1111/andr.12725


11.30-12.00 | Clo­mi­fen w lecze­niu nie­płod­no­ści męskiej Dr Jan Karol Wol­ski
Clo­mi­phe­ne Citra­te for Male Hypo­go­na­dism and Infer­ti­li­ty: An Upda­ted Review Bry­an J. Herzog et al. Cli­ni­cal Rese­arch and The­ra­peu­tics. Oct 2020.62-69.http://doi.org/10.1089/andro.2020.0005


12.00-12.30 | Tera­pia hor­mo­nal­na u pacjen­tów z azo­osper­mią – sto­so­wać czy nie sto­so­wać? Prof. G.Jakiel
Micro­dis­sec­tion testi­cu­lar sperm extrac­tion: pre­ope­ra­ti­ve patient opti­mi­za­tion, sur­gi­cal tech­ni­que, and tis­sue pro­ces­sing. Flan­ni­gan RK, Schle­gel PN. Fer­ti­li­ty and Ste­ri­li­ty 2019. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.01.003.


12.30-12.45 | Pyta­nia i odpo­wie­dzi. 12.45-13.00 Prze­rwa


13.00-13.30 | Nie­chi­rur­gicz­ne postę­po­wa­nie w oli­go­zo­osper­mii. Dr P.Dudek
Non­sur­gi­cal Mana­ge­ment of Oli­go­zo­osper­mia Jere­my T Choy, Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, Dec 2020, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa390


13.30-14.00 | Rola sty­mu­la­cji hor­mo­nal­nej u męż­czyzn z azo­osper­mią. Prof. M.Rabijewski
The Role of Hor­mo­ne Sti­mu­la­tion in Men With Nonob­struc­ti­ve Azo­osper­mia Under­go­ing Sur­gi­cal Sperm Retrie­val
Tha­ra­kan T, Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy and Meta­bo­lism, 2020, doi:10.1210/clinem/dgaa556


14.00-14.30 | Wpływ SARS-Cov-2 na męską płod­ność. Prof. J. Sło­wi­kow­ska-Hil­czer
The impact of SARS-CoV-2 and COVID-19 on Male Repro­duc­tion and Men’s Health. Dar­shan P. et al Human Repr Dec 2020.
1DOI:https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.12.033

SPONSORZY: